Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FMV obhajuje mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business

18.11.2014 20.11.2014

FMV v současné době intenzivně připravuje prověrku kvality studijních oborů, které získaly v roce 2012 prestižní mezinárodní akreditaci EPAS. Návštěva mezinárodního expertního týmu proběhne od 18. do 20. listopadu 2014 a bude zaměřena na kvalitativní aspekty oborů zejména z hlediska způsobu reflexe měnících se požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických metod, mezinárodních a praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí. V případě úspěšného obhájení akreditace budou mít i nadále absolventi magisterských oborů Mezinárodní obchod a International Business logo EPAS na svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali absolventa vybaveného mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní jeho atributů.

VŠE byla první a dosud je jediná vysoká škola v České republice, která akreditace EPAS dosáhla, a to pro dva studijní obory: navazující magisterský studijní obor Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), vyučovaný v češtině, a navazující magisterský studijní obor International Business – Central European Business Realities, vyučovaný plně v angličtině.

Akreditaci uděluje European Foundation for Management Development za přísných podmínek.  Hlavním cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Akreditace jsou udělovány od roku 2005, a to většinou na 3 roky; nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci na 5 let. Akreditaci EPAS má v současné době 85 studijních oborů realizovaných na 64 vysokých školách v 28 zemích světa.

Akreditační proces začíná podrobnou sebehodnotící zprávou (Self-Assessment Report) s přesně stanovenou strukturou. V pěti kapitolách vysoká škola hodnotí své postavení v rámci národního vzdělávacího systému, vysvětluje institucionální rámec, uvádí základní informace (kvalifikační strukturu vyučujících, počty přihlášek, způsob přijímacího řízení a počty přijímaných studentů, atd.), cíle studijního oboru, obsah výuky a její metodologii, možnosti studia v zahraničí, spojení s praxí, profil absolventa, atp. Poté následuje tzv. Peer Review neboli návštěva mezinárodního čtyřčlenného expertního týmu. Hodnocená vysoká škola předkládá při prověrce všechny podklady k činnosti instituce a materiály ke kurzům oboru, včetně výukových materiálů, učebnic, příkladů konkrétní testů, studentských prezentací, řešených případových studií, diplomových prací. Komise postupně hovoří s rektorem, děkanem a vedením fakulty, garanty oboru, garanty a vyučujícími předmětů, studenty, absolventy, zástupci spolupracující korporátní sféry a může si vybrat kteréhokoli zaměstnance a studenta fakulty pro ověření informací. Na základě prověrky pak vypracuje expertní tým písemné odůvodněné doporučení / nedoporučení pro udělení akreditace, které je předloženo Akreditační komisi. Ta poté může, ale nemusí návrh expertního týmu respektovat.

Oborům Mezinárodní obchod a International Business byla v roce 2012 po tříletém přípravném procesu akreditace udělena. Kromě úspěchu to je především závazek pro další zkvalitňování řídících procesů fakulty a oborů.