Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka volitelných předmětů SMSJM v LS 2014/2015

2SM302 Kultura v mezinárodních vztazích, vyučuje prof. Lehmannová

Předmět je zaměřen na problematiku  kulturních determinant soudobých mezinárodních procesů. Objasňuje podstatu kulturních rozdílů v soudobém světě a jejich vliv na průběh mezinárodních vztahů. Seznamuje studenty a) se specifickými rysy současných významných kultur a metodami komparace jejich hodnotových systémů a interpretačních vzorců, b) s metodami aplikace těchto znalostí při rozboru konkrétních mezinárodních procesů a mezinárodních  konfliktů, c) se způsoby jak využít tyto znalosti v mezikulturní komunikaci.

2SM303 Lidská práva v mezinárodních vztazích, vyučuje doc. Zemanová

Předmět je určen všem studentkám a studentům, kteří si chtějí prohloubit znalost politických a ekonomických aspektů ochrany lidských práv a získat širší povědomí o možnostech a mezích mezinárodní ochrany lidských práv. Lze jej doporučit rovněž  zájemcům o problematiku společenské odpovědnosti firem, zejména jejích lidskoprávních aspektů. Současně poskytuje i základní průpravu pro odborné stáže se zaměřením na lidskoprávní problematiku (např. na stálých misích ČR při mezinárodních organizacích, Evropské službě pro vnější činnost nebo v nestátním sektoru). V rámci předmětu probíhá několik filmových seminářů s využitím materiálů z projektů Dějiny, film a lidská práva a Promítej i ty.
Pro předmět nejsou stanoveny žádné požadavky na vstupní znalosti, je koncipován s ohledem na znalosti i potřeby studentek a studentů z ekonomicky, politicky i právně orientovaných oborů.

2SM306 Etnické konflikty v soudobých mezinárodních vztazích, vyučuje dr. Havlová

V tomto bakalářském kurzu se studenti seznámí s problematikou etnických konfliktů z teoretického hlediska a osvojí si hlavní termíny související s problematikou etnických konfliktů v mezinárodních vztazích. Následně budou schopni tyto teoretické znalosti aplikovat na analýzu konkrétních etnických konfliktů, které probíhaly v nedávné minulosti či probíhají v současnosti v Evropě, postsovětském prostoru, Asii, Africe, Latinské Americe a na Blízkém východě. Analýza těchto konfliktů bude tvořit jádro seminářů v rámci kurzu. Studenti tak získají přehled o aktuálním světovém dění a osvojí si i schopnosti skupinové práce, prezentace a aktivní účasti na simulaci řešení konfliktů prostřednictvím simulace řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

2SM402 Evropa v mezinárodních vztazích, vyučuje dr. Dubský

Výklad je zaměřen podání charakteristiky Evropy jako objektu a subjektu mezinárodních politických vztahů tak, aby absolventi kurzu byli schopni analyzovat mezinárodní souvislosti vývoje na evropském kontinentu a roli hlavních aktérů. Předmět rovněž podává základní orientaci v problematice sjednocování Evropy a klade důraz na vnímání procesu ve své komplexitě. V rámci cvičení se klade důraz na analýzu aktuálních problémů.

 

2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie, vyučuje dr. Druláková, dr. Matějka a velvyslanci

Předmět je určen všem studentům, kteří se zajímají o mezinárodní politiku. Nabízí řadu koncepčních nástrojů, které studentům umožní porozumět chování státu v mezinárodních vztazích. Předmět vychází zejména z přístupu, který se zakládá na rozlišení hladin analýzy (mezinárodní systém, stát, substátní vlivy a jednotlivec), což umožňuje modulaci pohledů na zahraničněpolitická rozhodnutí z několika úhlů tak, aby mohly být co možná nejkomplexnější. Teoretické koncepce doplňují vystoupení velvyslanců vybraných států akreditovaných v Praze, kteří seznamují studenty s vypracováním zahraničně politických koncepcí v jejich zemích.

 

2SM409 Vybrané otázky mezinárodního práva veřejného, vyučuje Ing. Kochan a dr. Trávníčková

Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti mezinárodního práva. Vedle vybraných problémů obecnější povahy je kurz směřován na konkrétní případy aplikace mezinárodního práva veřejného v současných mezinárodních vztazích (existence sporných států, mezinárodní trestní tribunály, smluvní právo, mezinárodní ekonomické právo, kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních organizací aj.).

 

2SM411 Asia in International Relations, vyučuje dr. Havlová

This class is designed for Master students and Exchange students as it is taught in English. The aim of this class is to inform students about the contemporary developments in South, Southeast, Northeast and Central Asia and in the Middle East, and key issues of domestic development in selected countries and their foreign policy, including regional cooperation and tensions in the region. Attention will be paid to the role of the main actors in Asia and their importance in international relations (India, Indonesia, China, Japan, Turkey, Israel, Gulf states, Iran, Iraq etc.).

2SM416 Afrika v mezinárodních vztazích, vyučuje Ing. Kochan

Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia, kteří si chtějí prohloubit znalosti o postavení Afriky v systému mezinárodních vztahů, o politických režimech vybraných zemí subsaharské Afriky a o jejich politickém vývoji, jakož i o politickém vývoji regionu jako celku. Důraz je v kurzu také kladen na analýzu integračních procesů a společenských konfliktů v tomto regionu.

 

2SM509 Politické problémy rozvojových zemí, vyučuje Ing. Kochan

Předmět poskytuje základní politickou, sociální a kulturní charakteristiku současného rozsáhlého a vnitřně diferencovaného rozvojového světa a jednotlivých jeho regionů. Cílem je seznámit studenty s vnitřními specifiky jednotlivých regionů, s jejich postavením v systému mezinárodních vztahů a s možnostmi budoucího vývoje. Kurz je určen studentům navazujícího magisterského studia.