Státní závěrečné zkoušky a obhajoby na SMSJM

Co musím udělat, když se chci přihlásit na státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce?

Před státní zkouškou a obhajobou se studenti předběžně registrují na samostatné kurzy – státní zkoušky a obhajoby prací v InSIS.
Předběžná registrace je pro studenty povinná.

 

Na jakou zkoušku se mám zaregistrovat?

Bakalářské studium

Mezinárodní studia – diplomacie – státní bakalářská zkouška (dílčí státní zkouška) – MSB
Obhajoba bakalářské práce – 2OBP

Navazující magisterské studium

Státní zkouška z oboru Mezinárodní politika a diplomacie (dílčí státní zkouška)  – MP3_1
Obhajoba diplomové práce – 2ODP

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (dílčí státní zkouška)  – 2ED

 

Do kdy se mám na státnicový předmět nebo obhajobu zaregistrovat/zapsat?

Na státní zkoušky a obhajoby v lednu/únoru 2019 je nutné se zapsat do pátku 7. 12. 2018.

 

Kdy státní zkoušky probíhají?

Státní zkoušky a obhajoby probíhají ve zkouškovém období tak, jak je stanoví harmonogram VŠE.

 

Kde najdu okruhy ke státní závěrečné zkoušce?

V InSIS v sylabech jednotlivých státnicových předmětů.

 

Co musím předložit před zahájením státní zkoušky?

Studenti magisterského studia si z InSISu, z Portálu studenta, vytisknou Potvrzení o splnění všech předmětů studijního plánu pro Státní závěrečnou zkoušku. Toto potvrzení předají dozoru v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

Studenti bakalářského studia podepíší Čestné prohlášení v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

 

Co bych měl vědět o odevzdání závěrečné práce?

Studenti vkládají své diplomové a bakalářské práce do InSISu. Poté jim InSIS e-mailem potvrdí korektní vložení práce. Student tento e-mail vytiskne a předá při odevzdávání DVOU svázaných výtisků do sekretariátu NB 272. Pokud student nepředá se svázanými výtisky e-mail, nebudou jeho práce přijaty. Odevzdávaná práce musí být zcela totožná s verzí vloženou do InSISu.

Termíny odevzdání stanoví fakultní harmonogram.

Obhajoba v lednu/únoru 2019 – odevzdání do 7. 12. 2018 12:00

V poslední den odevzdání práce musí být práce nahrána a odevzdána v InSIS a současně odevzdána ve dvou vytištěných vyhotoveních na sekretariátě katedry v době úředních hodin sekretariátu.

 

Jak probíhá obhajoba závěrečné práce?

Obhajoba závěrečné práce probíhá před komisí v termínu, na nějž je student přihlášen katedrou (aby bylo zajištěno, že student bude obhajovat svoji práci před komisí, ve které zasedá jeho vedoucí, ve výjimečných případech oponent práce). Obhajoba začíná stručným úvodním slovem studenta k obhajované práci, ve které by měl být představen stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení a zjištěné závěry. Časový rozsah úvodního slova je 2 – 5 minut. Následuje seznámení komise a studenta s posudkem vedoucího a oponenta práce. Student má prostor se k posudkům vyjádřit. Posledním pravidelným bodem obhajoby je rozprava nad otázkami, které byly položeny v posudcích. Obhajoba probíhá bez použití powerpointové (nebo jiné počítačové) prezentace. V průběhu obhajoby mohou studenti nahlížet do přinesených podkladů (např. podkladů k posudkům nebo k otázkám, položeným v posudcích).

Obhajoba závěrečné práce musí proběhnout i v případě, že vedoucí nebo oponent, případně oba, nedoporučí práci k obhajobě. V případě, že se komise usnese, že předložená práce bude hodnocena jako nevyhovující, rozhodne současně, zda práce má být přepracována, resp. zda bude změněno téma práce, případně i vedoucí práce.