Státní závěrečné zkoušky a obhajoby na SMSJM

Pozor, harmonogram výuky a zkouškového období v LS se nemění! Týká se to i odevzdání kvalifikačních prací (pouze online!) do 24. 4. 2020 12:00. Čtěte zde a zde.

 

Co musím udělat, když se chci přihlásit na státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce?

Před státní zkouškou a obhajobou se studenti zapisují na samostatné předměty – státní zkoušky a obhajoby prací v InSIS.

 

Na jaký státnicový předmět se mám zapsat?

Bakalářské studium

Mezinárodní studia – diplomacie – státní bakalářská zkouška (dílčí státní zkouška) – MSB
Obhajoba bakalářské práce – 2OBP

Navazující magisterské studium

Státní zkouška z oboru Mezinárodní politika a diplomacie (dílčí státní zkouška)  – MP3_1
Obhajoba diplomové práce – 2ODP

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (dílčí státní zkouška)  – 2ED

 

Do kdy se mám na státnicový předmět nebo obhajobu zaregistrovat/zapsat?

Doporučujeme studentům zapisovat si státnicové předměty co nejdříve, nejlépe na začátku semestru, ve kterém chtějí státní zkoušku skládat nebo obhajovat svoji práci. Nejpozději je nutné být na státnicový předmět zapsán v den, kdy se odevzdávají závěrečné práce (viz fakultní harmonogram). Skutečnost, že je student zapsán na státnicový předmět, neznamená, že se musí přihlásit také na konkrétní termín zkoušky (může se rozhodnout zkoušku vykonat až v dalším období).

Z počtu zapsaných studentů katedra vychází při vypisování kapacity termínů zkoušek. V InSIS si zapsaní studenti mohou nastavit automatické informování o všech vypsaných termínech.

 

Kdy státní zkoušky probíhají?

Státní zkoušky a obhajoby probíhají ve zkouškovém období tak, jak je stanoví harmonogram VŠE.

 

Kde najdu okruhy ke státní závěrečné zkoušce?

V InSIS v sylabech jednotlivých státnicových předmětů.

 

Co musím předložit před zahájením státní zkoušky?

Studenti si z InSISu, z Portálu studenta, vytisknou potvrzenou e-žádost o splnění všech předmětů studijního plánu pro Státní závěrečnou zkoušku. Toto potvrzení předají dozoru v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

 

Co bych měl vědět o odevzdání závěrečné práce?

Studenti vkládají své bakalářské a diplomové práce do InSISu. Poté jim InSIS e-mailem potvrdí korektní vložení práce.

Studenti tento e-mail vytisknou a předají při odevzdání JEDNOHO svázaného výtisku do sekretariátu NB 272. Pokud student nepředá se svázaným výtiskem i vytištěný e-mailnebude jeho práce přijata.

Odevzdávaná práce musí být zcela totožná s verzí vloženou do InSISu. Důsledně je kontrolováno shoda tištěné a elektronické verze práce a také to, zda název uvedený v práci (tištěné i elektronické) plně odpovídá názvu uvedenému v zadání práce tak, jak bylo podepsáno studentem, vedoucím práce, vedoucím katedry a děkanem FMV.

Termíny odevzdání stanoví fakultní harmonogram.

Obhajoba v květnu/červnu 2020 – odevzdání do 24. 4. 2020 12:00 (pouze online!)

(V případě pozdního odevzdání se má za to, že student odevzdává práci pro obhajobu v dalším období. Např. při termínu odevzdání 24. 4. 2020 12:00 může katedra přijmout práci odevzdanou 27. 4. 2020 s tím, že obhajoba takové práce proběhne nikoliv v květnu/červnu 2020, ale v září 2020.)

 

Jak probíhá obhajoba závěrečné práce?

Obhajoba závěrečné práce probíhá před komisí v termínu, na nějž je student přihlášen katedrou (aby bylo zajištěno, že student bude obhajovat svoji práci před komisí, ve které zasedá jeho vedoucí, ve výjimečných případech oponent práce). Obhajoba začíná stručným úvodním slovem studenta k obhajované práci, ve které by měl být představen stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení a zjištěné závěry. Časový rozsah úvodního slova je 2 – 5 minut. Následuje seznámení komise a studenta s posudkem vedoucího a oponenta práce. Student má prostor se k posudkům vyjádřit. Posledním pravidelným bodem obhajoby je rozprava nad otázkami, které byly položeny v posudcích. Obhajoba probíhá bez použití powerpointové (nebo jiné počítačové) prezentace. V průběhu obhajoby mohou studenti nahlížet do přinesených podkladů (např. podkladů k posudkům nebo k otázkám, položeným v posudcích).

Obhajoba závěrečné práce musí proběhnout i v případě, že vedoucí nebo oponent, případně oba, nedoporučí práci k obhajobě. V případě, že se komise usnese, že předložená práce bude hodnocena jako nevyhovující, rozhodne současně, zda práce má být přepracována, resp. zda bude změněno téma práce, případně i vedoucí práce.

 

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na webu FMV