Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k SZZ z hlavní specializace – dvouleté studium

Tematické okruhy k SZZ z hlavní specializace Mezinárodní politika a diplomacie (dvouleté studium)

Studium hlavní specializace Mezinárodní politika a diplomacie je ukončeno složením dvou státních závěrečných zkoušek (SZZ): z Mezinárodní politiky a Mezinárodního práva

Na rozdíl od dílčích zkoušek má SZZ zjistit především pochopení širších souvislostí a schopnost postihnout aktuální aspekty uvedené problematiky. Dále dílčími dotazy může zkušební komise prověřit jejich hloubku a zvláště pochopení současných mezinárodních vztahů.

1. STÁTNÍ ZKOUŠKA Z MEZINÁRODNÍ POLITIKY

Státní zkouška z Mezinárodní politiky zahrnuje vybrané tematické okruhy z předmětů:

TEMATICKÉ OKRUHY:
1. Druhá světová válka a její důsledky
2. OSN a její význam pro mezinárodní politiku
3. Studená válka (příčiny, průběh, důsledky)
4. Fenomén kolonialismu
5. Německá otázka v evropské politice
6. Mírové soužití
7. Hnutí nezúčastněných
8. Proces evropské integrace
9. Úloha USA ve světové politice
10. SSSR (Ruská federace) – vliv v mezinárodních vztazích
11. Velká Británie a její úloha ve světové politice
12. Místo Francie v evropské a světové politice
13. Itálie a její místo v evropském politickém vývoji po 2. světové válce
14. Afrika v mezinárodní politice
15. Latinská Amerika – její místo ve světě
16. Krize na Blízkém východě ve 20. století
17. Balkánské státy ve světové politice 20. století
18. Postavení Asie jako dynamického kontinentu
19. Úloha a postavení Číny v moderní době
20. Indie a její postavení v současném světě
21. Helsinský proces uvolňování mezinárodního napětí
22. Uplatnění lidských práv v mezinárodních vztazích
23. Politický vývoj Evropy od rozdělení k jednotě
24. Ekologické aspekty v mezinárodních vztazích
25. Úloha katolického náboženství v mezinárodních vztazích
26. Nacionalismus, národní sebeurčení, autonomie v mezinárodní politice
27. Bezpečnostní struktury v Evropě a jejich vývoj
28. Úloha islámu v mezinárodních vztazích
29. Globální problémy současného světa
30. Mocenská rovnováha v mezinárodních vztazích
31. Aktéři světové politiky (stát, mezinárodní organizace, nevládní organizace)
32. Kultura v mezinárodních vztazích
33. Úloha velmocí a malých států ve světě
34. Multipolarita, bipolarita, hegemonie v mezinárodní politice
35. Kolektivní bezpečnost
36. Národní zájmy států
37. Vztah vnitřní a zahraniční politiky
38. Zbrojení, kontrola zbrojení a odzbrojení
39. Úloha osobnosti v politice a diplomacii
40. Národní stát a nadnárodní korporace
41. Konflikt, krize, válka v mezinárodní politice
42. Role neutrálních států ve 20. století
43. Mimoevropské kultury a civilizace
44. Společné problémy rozvojových zemí a jejich řešení
45. Střední a východní Evropa po skončení studené války
46. Mezinárodní postavení a zahraniční politika ČR (ČSR, ČSFR)
47. Přínos ČSR (ČSFR) a ČR v úsilí o evropský mír
48. Zahraničně politické vztahy ČR (ČSR) k evropských státům
49. Bilance vývoje české zahraniční politiky
50. Koncepce české zahraniční politiky

Základní literatura

 • Brzezinski, Zb.: Velká šachovnice. Praha, 1999.
 • Drulák, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Praha, 2003.
 • Havlová, R.: Kulturní pluralita současného světa. II. Praha, 2002.
 • Hobsbawm, E.: Věk extrém. Krátké 20 století. Praha, 1997.
 • Kotyk, V.: Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách.
 • Kissinger, H.: Umění diplomacie. Praha, 1996.
 • Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Praha, 2001. 2. vyd.
 • Lehmannová, Z.: Aktuální otázky globalizace. Praha, 2003.
 • Lehmannová, Z.: Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Praha, 1999.
 • Lehmannová, Z.: Kulturní pluralita v současném světě. I. Praha, 2000.
 • Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997.
 • Nálevka, V.: Druhá světová válka. Praha, 2003.
 • Nálevka, V.: Studená válka. Praha, 2003.
 • Nálevka, V.: Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha, 2004.
 • Nálevka, V.: Světová politika ve 20 století. I, II. Praha 2000.
 • Ort, A.: Dr. Edvard Beneš – evropský politik. Praha 1993.
 • Ort, A.: Evropa 20. století.Praha, 2000.
 • Ort, A; Krines, Vl.; Veselý. Z.: Zahraniční politika České republiky. Praha, 2002.
 • Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. Praha, 2004.
 • Veselý, Z.: Smlouvy, pakty, dohody. Praha, 2002.
 • Veselý Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky. Praha, 2004.
 • Vykoukal, J.; Litera, B.; Teichman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000.
 • Periodika: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika.


2. STÁTNÍ ZKOUŠKA Z MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

Státní zkouška z Mezinárodního práva se skládá vybraných tematických okruhů následujících předmětů:

TEMATICKÉ OKRUHY:
(Body a), b), c) nelimitují, ale rozvádějí obsah příslušného tématického okruhu)

Mezinárodní právo veřejné:

1. Základní znaky mezinárodního práva
a) název – definice – zvláštnosti
b) funkce mezinárodního práva v mezinárodních společenstvích

2. Formování mezinárodního práva jako vědeckého systému
a) materiální společenské předpoklady
b) společenskovědní, filozofické směry ovlivňující vývoj mezinárodního práva

3. Systém současného – moderního mezinárodního práva
a) nové faktory formování – kodifikace mezinárodního práva
b) základní znaky a specifika moderního mezinárodního práva

4. Vztahy mezinárodního práva k jiným právním systémům
a) vztahy k vnitrostátnímu právu, ideologii
b) k mezinárodním vztahům, zahraniční politice
c) formy a důsledky vzájemného vlivu

5. Prameny mezinárodního práva
a) systém pramenů mezinárodního práva
b) vzájemný vztah a vliv pramenů mezinárodního práva

6. Pravidla mezinárodního práva
a) kritéria klasifikace pravidel mezinárodního práva
b) srovnání významu a vztahu jednotlivých pravidel mezinárodního práva

7. Subjekty mezinárodního práva
a) vývoj pojetí subjektů mezinárodního práva
b) postavení a vzájemný vztah jednotlivých subjektů v systému mezinárodního práva

8. Postavení jedince v systému mezinárodního práva
a) ideologické a teoretické vlivy na vývoj názorů na vztah mezinárodního práva a jedince
b) současné pojetí a problémy postavení jedince v mezinárodním právu
c) státní občanství, cizinecký režim v mezinárodním právu

9. Druhy a formy mezinárodněprávní odpovědnosti
a) předpoklady pro uplatnění mezinárodněprávní odpovědnosti
b) klasifikace druhů a forem

10. Význam donucovacích opatření v mezinárodním právu
a) druhy a formy legálních donucovacích opatření
b) charakteristika a příklady jednotlivých forem donucení v mezinárodním právu

11. Mezinárodněprávní zásady vztahů mezi státy
a) deklarace zásad mezinárodního práva upravujících mírové, přátelské vztahy a spolupráci mezi všemi státy (XXV. VS OSN, 1970)
b) Helsinská Deklarace zásad řídících vztahy mezi účastnickými státy (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – 1975)

12. Stát jako subjekt mezinárodního práva
a) objektivní předpoklady vzniku státu – statické a dynamické pojetí státu
b) mezinárodněprávní důsledky vzniku státu

13. Mezinárodněprávní nástupnictví
a) formy zániku státu
b) úprava mezinárodněprávní sukcese

14. Mezinárodní organizace jako subjekty mezinárodní práva
a) vznik a vývoj mezinárodněprávní subjektivity mezinárodních organizací
b) klasifikace mezinárodních organizací – základní znaky
c) význam mezinárodních organizací pro mezinárodní právo

15. Regionální evropská právní ochrana základních lidských práv a svobod
a) základní kodifikační mezinárodněprávní dokumenty
b) vývoj problematiky ochrany lidských práv a svobod v České republice

16. Mezinárodní právo a státní území
a) definice státního území – obsah pojmu – státní hranice
b) nabývání a ztráta státního území

17. Mezinárodněprávní úprava režimu moře
a) kodifikace mořského práva
b) vymezení mořských pásem a prostor v mořském právu

18. Kodifikace mezinárodněprávního režimu specifických oblastí
a) oblast Arktidy a Antarktidy
b) mezinárodní právo vzdušného a kosmického prostoru

19. Význam mezinárodních smluv v mezinárodních vztazích
a) procese sjednávání mezinárodních smluv
b) platnost mezinárodních smluv a ukončení jejich platnosti

20. Mezinárodněprávní prostředky mírového řešení mezinárodních sporů
a) historický vývoj prostředků mírového řešení
b) Orgány Společnosti národů a Organizace spojených národů pro řešení mezinárodních sporů

21. Základní principy válečného práva
a) historický vývoj
b) nejvýznamnější současné normy válečného práva

22. Organizační struktura OSN
a) hlavní orgány OSN
b) charakteristika hlavních úkolů jednotlivých orgánů

23. Odborné organizace OSN
a) skupina finančních organizací
b) přehled ostatních organizací a náplně jejich činnosti

Diplomatická a konzulární praxe:

24. Vznik a význam diplomacie v mezinárodních vztazích
a) vztah diplomacie k zahraniční a mezinárodní politice, mezinárodním vztahům a mezinárodnímu právu
b) poslání a hlavní funkce diplomatické mise

25. Kodifikační vývoj diplomatického práva
a) období mezi světovými válkami a za druhé světové války
b) období po druhé světové válce

26. Prostředky ochrany zájmů přijímacího státu proti zneužití diplomatických výsad a imunit
a) preventivní opatření
b) následná opatření podle diplomatického práva

27. Třídy, kategorie a funkce pracovníků diplomatických misí
a) třídy diplomatických misí, diplomatické hodnosti, přednostní pořadí v diplomatickém sboru
b) náležitosti nástupu členů diplomatické mise do funkce

28. Formy a prostředky diplomatické komunikace
a) historický vývoj
b) současná právní úprava

29. Právní úprava navázání, přerušení a ukončení diplomatických styků

30. Vývoj instituce konzulárního zastoupení státu
a) obyčejové a smluvní konzulární právo
b) rozdíl mezi diplomatickou misí a konzulárním úřadem

31. Jmenování a přijetí vedoucích konzulárních úřadů
a) písemné náležitosti, pořadí vedoucích konzulárních úřadů
b) prozatímní přijetí a dočasný výkon funkce

32. Kategorie konzulárních úřadů a úředníků
a) kariérního konzulárního úřadu
b) honorárního konzulárního úřadu

33. Konzulární imunity, výsady a výhody
a) imunity, výsady a výhody konzulárních úřadů
b) imunity, výsady a výhody konzulárních úředníků

34. Prostředky ochrany přijímacího státu proti zneužívání imunit a výsad
a) vůči členům diplomatické mise
b) vůči členům konzulárního úřadu

Mezinárodní právo soukromé:

35. Obsah a význam mezinárodního práva soukromého
a) předmět mezinárodního práva soukromého
b) místo mezinárodního práva soukromého v obecném právním systému

36. Vývoj mezinárodního práva soukromého k vědeckému systému

37. Prameny českého mezinárodního práva soukromého
a) základní a doplňující prameny – priorita
b) řešení konfliktních ustanovení z mezinárodních smluv

38. Význam unifikace v mezinárodním právu soukromém
a) předmět unifikačních procesů, unifikace a harmonizace
b) mezinárodní orgány unifikace mezinárodního práva soukromého

39. Kolizní metoda v mezinárodním právu soukromém
a) znaky, podstata, třídění kolizních norem
b) výhrada veřejného pořádku

40. Hraniční určovatelé
a) definice – význam
b) třídění

41. Metoda přímých norem v mezinárodním právu soukromém
a) vztah přímé a kolizní normy – rozdíly – význam
b) prameny a zvláštnosti přímých norem – příklady

42. Úprava problematiky věcných práv v zákonu č. 97/1963 Sb.
a) věcná práva k nemovitostem
b) věcná práva k věcem movitým

43. Řešení vztahů rodinného práva s mezinárodním prvkem
a) principy kolizní úpravy v tuzemském právním řádu
b) otázky manželského práva a vztahů mezi rodiči a dětmi

44. Stanovení rozhodného právního řádu pro vztahy ze závazkového práva

45. Kolizní normy zákona č. 97/1963 Sb. pro pracovněprávní vztahy

46. Postavení cizích právních subjektů v soukromoprávních záležitostech projednávaných před orgány ČR
a) zjišťování zahraničního práva
b) důkazní moc zahraničních dokladů LITERATURA:
a) Základní

 • Lukášek, L.: Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. I,II, Praha 2001.
 • Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Masarykova univerzita Brno, 1997, 215 stran.
 • Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. C.H.Beck, Praha 1996, 323 stran.
 • Potočný, M., Ondřej J.: Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. Univerzita Karlova, Praha 1998, 229 stran.
 • Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk. Brno, 1994, 418 stran.
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, č. 97/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963, ve znění zákonů č. 158/1969 Sb.,
  č. 234/1992 Sb. a č. 264/1992 Sb.

b) Doporučená

 • Seidl-Hohenveldern, I.: Mezinárodní právo veřejné. Praha, 2001.
 • Shaw, M. N.: International Law. Cambridge, 1991.