Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Mezinárodní politika

Tematické okruhy k SZZ z vedlejší specializace Mezinárodní politika

Státní zkouška z vedlejší specializace Mezinárodní politika se skládá ze dvou částí – mezinárodní politiky a mezinárodního práva veřejného – a zahrnuje vybrané problémy z předmětů:

 • SMS 412 – Dějiny světové politiky 20. století
 • SMS 402 – Česká a československá zahraniční politika
 • SMS 407 – Vybrané problémy z mezinárodního práva veřejného


TEMATICKÉ OKRUHY K ČÁSTI MEZINÁRODNÍ POLITIKA

1. Základy a principy československé zahraniční politiky 1918-1939
2. Československo na mírové konferenci v Paříži 1919
3. Vznik a vývoj Malé dohody, československé pokusy o řešení své bezpečnosti
4. Kolektivní bezpečnost proti fašismu a Československo
5. Příčiny a důsledky Mnichova 1938
6. Začátek boje za obnovu Československa
7. Mezinárodní postavení poválečného Československa 1945-1948
8. Mezinárodní aspekty února 1948
9. Československo v helsinském procesu
10. Mezinárodní souvislosti „Pražského jara“ 1968
11. Sametová revoluce, její mezinárodní souvislosti a důsledky
12. Zahraniční politika ČSFR
13. Zahraniční politika České republiky
14. Mezinárodní vztahy v předvečer 2. světové války
15. Průběh a problémy formování protihitlerovské koalice
16. Diplomacie v závěrečné etapě 2. světové války (1943-1945)
17. OSN a další mezinárodní organizace a jejich význam pro mezinárodní vztahy
18. Změny v uspořádání Evropy po 2. světové válce
19. Hlavní konflikty a krize v mezinárodních vztazích po 2. světové válce a jejich řešení
20. Zahraniční politika a mezinárodní postavení velmocí a dalších významných států (USA, Rusko, Čína, Indie, V. Británie, Francie, Itálie, Německo) po 2. světové válce
21. Studená válka, její příčiny a projevy
22. Proces uvolňování mezinárodního napětí a helsinský proces
23. Proces odzbrojení po 2. světové válce
24. Národněosvobozenecké hnutí po 2. světové válce
25. Rozpad světové koloniální soustavy v 60. letech
26. Německá otázka po 2. světové válce
27. Vznik a vývoj sovětského bloku v Evropě po 2. světové válce
28. Východní politika SRN a její výsledky
29. Sovětská perestrojka a její vliv na mezinárodní vztahy
30. Rozpad sovětského bloku ve střední a východní Evropě a význam pro mezinárodní vztahy
31. Důsledky znovusjednocení Německa pro evropský vývoj
32. Současná situace a vývoj na Blízkém a Středním východě
33. Předpoklady a vývoj integračního procesu v Evropě
34. Evropský integrační proces v současné etapě
35. Lidská práva a mezinárodní vztahy

Základní literatura:

 • Kissinger, H.: Umění diplomacie. Praha, 1996.
 • Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997.
 • Nálevka, V.: Druhá světová válka. Praha, 2003.
 • Nálevka, V.: Studená válka. Praha, 2003.
 • Nálevka, V.: Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha, 2004.
 • Nálevka, V.: Světová politika ve 20 století. I, II. Praha 2000.
 • Ort, A.: Dr. Edvard Beneš – evropský politik. Praha 1993.
 • Ort, A.: Evropa 20. století.Praha, 2000.
 • Ort, A; Krines, Vl.; Veselý. Z.: Zahraniční politika České republiky. Praha, 2002.
 • Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. Praha, 2004.
 • Veselý, Z.: Smlouvy, pakty, dohody. Praha, 2002.
 • Veselý Z.: Nástin dějin české zahraniční politiky. Praha, 2004.
 • Vykoukal, J.; Litera, B.; Teichman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000.
 • Periodika: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika.


TEMATICKÉ OKRUHY K ČÁSTI MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ

Body a), b) nelimitují, ale rozvádějí obsah příslušného okruhu.

1. Subjekty mezinárodního práva
a) vývoj pojetí subjektů mezinárodního práva
b) postavení a vzájemný vztah jednotlivých subjektů v systému mezinárodního práva

2. Postavení jedince v systému mezinárodního práva
a) ideologické a teoretické vlivy na vývoj názorů na vztah mezinárodního práva a jedince
b) současné pojetí a problémy postavení jedince v mezinárodním právu

3. Prameny mezinárodního práva
a) systém pramenů mezinárodního práva
b) vzájemný vztah a vliv pramenů mezinárodního práva

4. Pravidla mezinárodního práva
a) kritéria klasifikace pravidel mezinárodního práva
b) srovnání významu a vztahu jednotlivých pravidel mezinárodního práva

5. Kodifikace mezinárodního práva
a) pojem a význam kodifikace
b) etapy vývoje kodifikace mezinárodního práva

6. Druhy a formy mezinárodněprávní odpovědnosti
a) předpoklady pro uplatnění mezinárodněprávní odpovědnosti
b) klasifikace druhů a forem

7. Význam donucovacích opatření v mezinárodním právu
a) druhy a formy legálních donucovacích opatření
b) charakteristika a příklady jednotlivých forem donucení v mezinárodním právu

8. Mezinárodněprávní zásady vztahů mezi státy
a) Deklarace zásad mezinárodního práva, práva upravujícího mírové, přátelské vztahy a spolupráci mezi všemi státy (XXV. VS OSN, 1970)
b) Helsinská deklarace zásad řídících vztahy o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – 21. 7. 1975)

9. Formy procesu vzniku státu
a) objektivní předpoklady
b) mezinárodněprávní důsledky vzniku státu

10. Mezinárodněprávní nástupnictví
a) formy zániku státu
b) úprava mezinárodněprávní sukcese

11. Regionální evropská právní ochrana základních lidských práv a svobod
a) základní kodifikační mezinárodněprávní dokumenty
b) vývoj problematiky ochrany lidských práv a svobod v České republice

12. Mezinárodní právo a státní území
a) definice státního území – obsah pojmu státní hranice
b) nabývání a ztráta státního území

13. Mezinárodněprávní úprava režimu moře
a) kodifikace mořského práva
b) vymezení mořských pásem a prostor v mořském právu

14. Kodifikace mezinárodněprávního režimu specifických oblastí
a) oblasti Arktidy a Antarktidy
b) mezinárodní právo vzdušného a kosmického prostoru

15. Význam mezinárodních smluv v mezinárodních vztazích
a) proces sjednávání mezinárodních smluv
b) platnost mezinárodních smluv a ukončení jejich platnosti

16. Mezinárodněprávní prostředky mírového řešení mezinárodních sporů
a) historický vývoj prostředků mírového řešení mezinárodních sporů
b) orgány a systém Společnosti národů a Organizace spojených národů pro řešení mezinárodních sporů

17. Vztah mezinárodního práva veřejného a mezinárodního práva soukromého
a) základní rozdíly
b) místo obou právních systémů v obecném právním systému

18. Mezinárodní právo válečné a humanitární
a) principy válečného práva, historický vývoj
b) principy humanitárního práva, historický vývoj
Literatura:

 • Čepelka, Č.: Právo mezinárodních smluv. Karolinum, Praha. 1999.
 • Lukášek, L.: Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. I,II. Praha 2001.
 • Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část. Doplněk, Brno 1993 (3. vydání 2001)
 • Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. C.H.Beck, Praha – 3. vydání 2002