Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na dvě stáže na Stálém zastoupení ČR v Bruselu

14.11.2014

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na jednu tříměsíční stáž a na jednu šestitýdenní na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Evropská integrace nebo vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá, resp. za 6 ECTS jako 22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá.

Termín:

leden až únor 2015 – 22F411

březen až květen 2015 – 22F412

Hlavní zaměření:

Vnitřní trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I)

Podrobnější popis:

Evropská komise v novém složení od listopadu 2014 zařadila mezi své priority mj. prohlubování vnitřního trhu, zavádění digitálního vnitřního trhu a budování Energetické unie. Na začátku roku 2015 lze proto očekávat intenzivní úsilí všech aktérů (Evropské komise, Rady EU i Evropského parlamentu) při dokončení návrhů předložených předcházející Evropskou komisí (například dokončení zbývajících předpisů z Aktu jednotného trhu II – mj. Čtvrtý železniční balíček, či legislativních návrhů souvisejících s digitální agendou – mj. telekomunikační balíček).

Zároveň lze v prezentovaných prioritních oblastech očekávat první kroky nově ustavené Evropské komise. Nové návrhy a intenzivní jednání se očekávají zejména v oblasti energetické bezpečnosti a ustavení Energetické unie, ale také v oblasti prohlubování vnitřního trhu (digitální agenda, posilování elektronického obchodu či implementace legislativy týkající se vnitřního trhu včetně směrnice o službách). Tradičně bude první polovina roku 2015 také vyhrazena jednáním týkajícím se Evropského semestru.

Náplň stáže:

Sledování průběhu vyjednávání návrhů v rámci prohlubování vnitřního trhu, zavádění digitálního vnitřního trhu a budování Energetické unie a zejména dopravní politiky EU. Dále naplňování strategie Evropa 2020 (včetně konkrétních opatření v Národním programu reforem). Za tímto účelem se očekává účast na relevantních pracovních skupinách Rady EU, Coreperu I či podíl na přípravě Rady pro dopravu a telekomunikace, Rady pro energetiku a Rady pro konkurenceschopnost.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického či francouzského jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • u dlouhodobé stáže: nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.
  • u krátkodobé stáže: nástin představy o činnosti Stálé mise v Bruselu a náplni stáže

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe (at) vse.cz do 14. listopadu 2014.

Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.

Tento student rovněž obdrží praktické informace pro pobyt v Bruselu (včetně informací o možnostech zajištění ubytování).